Typ asortymentu

Have a Question?
< All Topics
Print

Typ asortymentu

Typ asortymentu

Typ asortymentu jest to rodzaj asortymentu dostępnego w przedsiębiorstwie. System Modus rozróżnia pięć typów, na które może być podzielony asortyment :

 1. Składnik lub towar – to asortyment prosty dostarczany przez zewnętrznego dostawcę lub towar handlowy albo surowiec niezbędny do produkcji. Dodatkowo dla składników prostych istnieje możliwość określenia ich kształtu, wyróżnia się następujące kształty:
  • Pręt – to asortyment prosty dostarczany przez zewnętrznego dostawcę lub towar handlowy albo surowiec niezbędny do produkcji ze zdefiniowaną jednostka miary (mb)
  • Arkusz – to asortyment prosty dostarczany przez zewnętrznego dostawcę lub towar handlowy albo surowiec niezbędny do produkcji ze zdefiniowaną jednostka miary (m2)
  • Bryła – to asortyment charakteryzujący się konkretnymi wymiarami, na podstawie których system wylicza jego objętość oraz masę. Ma on zdefiniowaną jednostka miary (m3)
  • Detal – jest to asortyment do którego możemy przypisać Arkusz z którego ma powstać. Asortyment ten charakteryzuje się brakiem wymiarów. Ma on zdefiniowaną jednostka miary (szt)
 2. Produkt – to asortyment złożony, dla którego produkcji wymagane jest zdefiniowanie receptury, a także parametrów opisujących proces produkcji
 3. Usługa – to asortyment, dla którego nie są rejestrowane stany magazynowe
 4. Zestaw – to asortyment niestanowy, który zawiera określone w kartotece konkretne składniki. Ma on zdefiniowaną jednostka miary (szt)
 5. Komplet – to asortyment który podlega kompletacji
 6. Projekt – to asortyment niestanowy, do którego można zdefiniować całą strukturę technologiczną produktu. Ma on zdefiniowaną jednostka miary (szt)

Taki podział daje możliwość łatwego i szybkiego zlokalizowania asortymentu; pozwala wyfiltrować spośród tysięcy danych interesujący nas typ asortymentu oraz należące do niego elementy.
Dodatkową funkcją umożliwiającą zlokalizowanie asortymentu są grupy magazynowe, do których można poprzydzielać asortyment. Grupy które można samodzielnie definiować, a następnie korzystać z utworzonych grup w postaci drzewa lub kolumny na liście asortymentu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Asortyment, który został wykorzystany (np został wyprodukowany) musi pozostać w historii systemu i nie ma możliwości usunięcia go. W sytuacji, gdy asortyment jest już niepotrzebny należy oznaczyć go jako nieaktywny.Edytuj

Produkty

Jest kilka rodzajów Produktów:

Produkt – asortyment który posiada jedną lub wiele receptur wykonania.

Półprodukt – każdy Produkt może być składnikiem innego produktu.

Produkt Główny (definiowalny) – widoczny jest w zakładce Asortyment i nie posiada on stanów magazynowych. Jest to szablon na podstawie którego generuje się egzemplarz (wariant)-

Wariant – przy składaniu zamówienia sprzedaży na Produkt Główny, po doprecyzowaniu szczegółów wykonania, ew. po wprowadzeniu wartości wymaganych parametrów powstaje gotowy produkt nazywany wariantem. Ma on bardzo specyficzne właściwości.

Wszystkie zamawiane produkty otrzymują swój unikalny numer seryjny

Istnieje opcja produkowania wyrobów w ramach grupy produktów złożonej z rodzin, w skład których wchodzą dopiero konkretne elementy. W przypadku asortymentu wielowariantowego system dysponuje możliwością definiowania produktów na etapie wprowadzania zamówienia. Na bazie szablonu produktu (ogólnej receptury) tworzone są konkretne egzemplarze produktów o określonym zestawie składników. System Modus pozwala na ewidencję zamówień na towar w kompletach. Umożliwia również automatyczne generowanie numerów seryjnych produktów.

Wprowadzenie nowego produktu do asortymentu:

 1. Z poziomu modułu Magazyn należy wybierz podmoduł Asortyment.
 2. Za pomocą przycisku Dodaj uruchomiony zostaje kreator nowego asortymentu.
 3. Uzupełnij Kartę – Kreator nowego asortymentu
 4. Uzupełnij Kartę – Nowy asortyment/Edycja asortymentu

Na liście asortymentu znajdują się jedynie produkty stanowiące szablony na bazie, których powstają warianty o określonym zestawie składników. Pełna lista asortymentu wraz z wariantami produktów znajduje się w Stanach magazynowych.

Grupy cenowe produktów

Grupy cenowe – są to grupy cen jakie można określić dla danego produktu, w zależności od materiałów z jakich został wykonany lub wykończony co mogłoby wpłynąć na jego cenę.

W systemie istnieje opcja zdefiniowania grup cenowych dla modeli wirtualnych produktów. Jeżeli zostaną stworzone dla modelu np.: 3 grupy, to będzie on mógł być sprzedawany w 3 różnych cenach w zależności od materiałów z których został wykonany. Ponadto można także surowce produkcyjne przypisać do grup cenowych. Pracownik po wybraniu na zamówieniu danego modelu, będzie miał przedstawioną informację na temat grup cenowych dla wybranych surowców. Pozwoli mu ona określić cenę sprzedaży końcowego produktu o tym konkretnym układzie surowców. W przypadku, gdy została do niego już przypisana cena sprzedaży, to program automatycznie podpowie użytkownikowi jej wartość. Natomiast jeśli jest to wykonywane po raz pierwszy, to osoba odpowiedzialna musi ją określić. Cenę tą można w każdej chwili zmodyfikować.Edytuj

Surowiec

Gotowy element dostarczany przez zewnętrznego dostawcę (w odróżnieniu od produktu – nie jest produkowany na miejscu). Może być jednocześnie towarem handlowym, jeżeli przeznaczony jest do sprzedaży.

Surowcem w systemie może być materiał, który został już wcześniej poddany obróbce (półprodukt) lub materiał, który zostanie poddany całkowitej obróbce w czasie procesu produkcji.

Dodawanie nowego surowca do Asortymentu odbywa się w sposób analogiczny do sposobu w jaki dodawany jest nowy asortyment.

Grupa produkcyjna składników

Grupa składników o szczególnym znaczeniu w procesie definiowania receptur produktów. Grupa produkcyjna składników może również być składnikiem receptury wirtualnej produktu.

Definiując grupę produkcyjną składników przypisujemy do niej materiały które w produkcie końcowym mają takie samo zastosowanie ale różnią się między sobą (np. kolorem, materiałem z jakiego zostały wykonane itp.). Zdefiniowanie grup składników i przypisanie do nich poszczególnych surowców ma wpływ na definiowanie receptur produktów, ponieważ w recepturze nie umieszczamy konkretnego surowca ale grupę produkcyjną składników, dzięki czemu nie musimy na tym etapie tworzyć i wpisywać do systemu tysiąca receptur i kombinacji surowców dla danego produktu. Na etapie zamówienia wybierany jest konkretny surowiec z jakiego ma być wykonany produkt, a zapotrzebowanie dla produktu automatycznie generowana jest przez system.

Jak stworzyć grupę produkcyjną składników?

 1. Z modułu „Technologie” wybierz „Grupy produkcyjne składników”.
 2. Kliknij „Dodaj”.
 3. Wypełnij okno „Edycja grupy produkcyjnej składników”.

++++ Ekran: Tworzenie grupy produkcyjnej składników|

++++

Wszystkie surowce należące do danej grupy produkcyjnej składników muszą mieć tą samą jednostkę miary co dana grupa

W przypadku jeżeli jest już zamówiony lub wyprodukowany jakiś egzemplarz o danej recepturze nie ma możliwości dodania do niej nowego składnika z grupy produkcyjnej składników.

Grupy cenowe surowców

Surowce są przypisywane do grup cenowych składników. Użycie konkretnego surowca w produkcji wyznacza cenę katalogową produktu z konkretnej grupy cenowej, jednak ostateczną decyzję o cenie podejmuje użytkownik.

Wyznaczenie grup cenowych składników ułatwia określenie ceny produktu oraz pozwala ustalić zasady określania ceny produktu w przypadku wystąpienia określonej kombinacji surowców. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie podanie ceny końcowej produktu.

Jak stworzyć grupy cenowe dla grupy produkcyjnej składników?

 1. Z modułu „Technologie” należy wybrać „Grupy produkcyjne składników”.
 2. Klikając „Dodaj„ wywołane zostanie okno „Edycja grupy produkcyjnej składników”.
 3. Po zaznaczeniu checkboxa, pojawi się zakładka „Grupy cenowe”.
 4. Po wejściu w zakładkę„ Grupy cenowe” i wybraniu funkcji „Dodaj„ pojawi się okno, w którym należy ustalić przedziały grup cenowych.

++++ Ekran: Tworzenie grupy cenowej składników|

++++++++ Ekran: Określenie przedziału grupy cenowej |

++++Edytuj

Usługi

Usługi są to czynności które oferujemy w naszym przedsiębiorstwie i możemy np. określić ich wartość, mogą to być np koszty robocizny które wchodzą w skład receptury produktu.

Usługi mogą być również asortymentem handlowym w systemie lub asortymentem niehandlowym który będziemy mogli np dodawać do receptur produktów dzięki czemu mogą być kolejnym składnikiem do wyliczenia wartości produktu. Asortyment usługowy nie jest rejestrowany w stanach magazynowych, określamy jedynie jego koszt własny.

Dodawanie nowej usługi do Asortymentu odbywa się w sposób analogiczny do sposobu w jaki dodawany jest nowy asortyment.Edytuj

Pręty

Pręt to asortyment ze zdefiniowana jednostką miary określaną w długości (mb). Jest to asortyment handlowy lub wykorzystywany w produkcji. Więcej informacji o prętach tutajEdytuj

Arkusze

Arkusz to asortyment ze zdefiniowana jednostką miary określana w długości pomnożonej przez szerokość (m2). Jest to asortyment handlowy lub wykorzystywany w produkcji. Więcej informacji o arkuszach tutajEdytuj

Bryła

Bryła to asortyment ze zdefiniowana jednostką miary określaną jako iloczyn długości, szerokość i wysokość (m3). Jest to asortyment handlowy lub wykorzystywany w produkcji. Więcej informacji o bryłach tutajEdytuj

Drukuj

Ikona służy do wydruku etykiety asortymentu. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu, który można edytować. Informacje, w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon, znajdziesz tutaj.

++++ Ekran: Etykieta z numerem seryjnym|

++++Edytuj

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe informacje

Zakładka warianty

Zakładka dostarcza informacji o wariantach danego asortymentu jakie zostały zamówione. Z tego poziomu można również dokonać edycji kartoteki wariantu.

Generator wariantów

Generator tworzy kartoteki wariantów wynikających z konkretnej receptury produktu, a także dodanych do niej grup składników. System tworzy tyle kartotek, ile jest możliwych konfiguracji pozycji z grup składników.

Aby wygenerować kartoteki wariantów należy:

 1. W module Magazyn → Asortyment wybrać kartotekę produktu głównego.
 2. Przejść do zakładki Warianty
 3. Kliknąć ikonkę Generuj warianty
 4. Wybrać recepturę na podstawie której warianty mają zostać utworzone.
 5. Wybrać pozycje z pierwszej grupy składników, które mają być brane pod uwagę przy tworzeniu kartotek wariantów
 6. Wybrać pozycje z kolejnych grup składników
 7. Wyświetlone zostanie okno z informacją ile kartotek zostanie utworzonych. Należy zaznaczyć TAK

Edytuj

MPK

MPK, czyli Miejsce Powstawania Kosztów umożliwia przypisanie do asortymentu domyślnego miejsca, dla którego asortyment stanowi koszt.
W celu utworzenia własnych MPK należy:

 1. Wejść do modułu SYSTEM → SŁOWNIKI
 2. Wyszukać MAGAZYN: MPK: Definicje i kliknąć DODAJ+
 3. Wprowadzić kod nowego MPK i zatwierdzić okno

++++ Ekran: Tworzenie MPK|

++++

W celu przypisania domyślnego MPK do asortymentu należy:

 1. W module MAGAZYN → ASORTYMENT wyszukać kartotekę asortymentu, do której chcemy podpiąć domyślny MPK oraz ją edytować
 2. W polu MPK wybrać konkretną pozycję zdefiniowaną wcześniej w Słowniku
 3. Zatwierdzić okno

++++ Ekran: Przypisanie MPK do asortymentu|

++++

W celu przypisania MPK do asortymentu podczas tworzenia faktury zakupu należy:

 1. Podczas dodawania asortymentu do faktury zakupu edytować pozycję
 2. Wybrać konkretne MPK z listy (domyślny MPK podpowie się automatycznie)

++++ Ekran: Przypisanie MPK do asortymentu|

Table of Contents