Cechy asortymentu

Have a Question?
< All Topics
Print

Cechy asortymentu

Uwaga jest to funkcja specjalna, służy wyłacznie do celów związanych z handlem towarów. Jej celem jest uproszczenie obsługi towarów, które występują w różnych odmianach np kolorach. Po utworzeniu karty takiego towaru który będzie posiadał cechy, staje się on towarem wirtualnym, natomiast system wygeneruje automatycznie tyle kart asortymentu zależnego ile było przypisanych odmian w danej grupie cech. Asortymenty (towary) pochodne dziedziczą po karcie głównej jej szczegóły, można stosować w tym układzie modyfikatory cenowe dla pochodnych, pochodną można równiez zastosować jako składnik receptury.

Do każdego asortymentu typu surowiec lub towar można utworzyć cechy (np. rozmiar, kolor, rodzaj).

W ten sposób nie trzeba tworzyć np. dla każdego koloru nowego asortymentu, tylko automatycznie zostaną utworzone wszystkie warianty asortymentu z danymi cechami.

Po zaznaczeniu opcji „Asortyment posiada cechy”na karcie asortymentu program tworzy tyle wariantów surowca/towaru ile jest cech w danej grupie cech.

Aby przypisać grupy cech do asortymentu należy najpierw je utworzyć.

W tym celu:

 1. w module Magazyn wybieramy Cechy asortymentu.
 2. Za pomocą przycisku Dodaj możemy utworzyć nową grupę cech. Wystarczy wpisać tylko jej nazwę i zatwierdzić.
 3. W zakładce „Cechy” można dodać do każdej grupy cech, nowe cechy.
 4. Tworzymy nowy asortyment z zaznaczoną opcją „Asortyment posiada cechy” i wybieramy grupę cech
 5. W module „Magazyn/Asortyment” w oknie szczegółów w zakładce „Cechy” mamy podgląd cech danego asortymentu oraz możemy:
  • dodawać,
  • edytować modyfikator,
  • edytować asortyment,
  • usuwać cechy

++++ Ekran: Konfiguracja cech asortymentu |  ++++ ++++ Ekran: Tworzenie asortymentu z cechami|  ++++ ++++ Ekran: Zakładka cech asortymentu|  ++++

Edytowanie wybranego modyfikatora.

Modyfikator automatycznie aktualizuje cenę poszczególnych asortymentów których cena jest uzależniona od przypisanej im cechy. Na podstawie ceny podstawowego asortymentu oraz wartości modyfikatora dla danej cechy określana jest cena konkretnego asortymentu. Modyfikator może mieć postać procentową, kwotową lub wartości stałej.

 • Modyfikator procentowy określając cenę asortymentu modyfikuje cenę podstawowego asortymentu o zdefiniowany procent.
  *Modyfikator kwotowy określając cenę asortymentu modyfikuje cenę podstawowego asortymentu o zdefiniowany kwotę.
 • Modyfikator stała wartość określając cenę asortymentu modyfikuje cenę podstawowego asortymentu do poziomu zdefiniowanej kwoty.

Wybieramy rodzaj modyfikatora: procentowy, kwotowy lub wartość stała. Gdy zaznaczymy procentowy to należy wpisać wartość w procentach % w pole „Wartość modyfikatora”.

++++ Ekran: Zakładka cech asortymentu|  ++++

Asortyment, który jest cechą nie może być używany jako składnik receptury, jest to wyłącznie towar wirtualny, możliwe natomiast jest zastosowanie jego pochodnych

Edytowanie asortymentu z cechą.

Asortyment utworzony z wykorzystaniem opcji Cechy asortymentu ma nieco odmienną kartę asortymentu i odmienne możliwości edycji.

++++ Ekran: Edycja modyfikatora cenowego|  ++++

Table of Contents